WALN-Logo-Kleur Created with Sketch.

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen die Walnut Personal B.V. (‘Walnut’) & Walnut Loyalty aan de deelnemer doet en alle overeenkomsten die Walnut met deelnemer sluit. Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Walnut een aanbieding ontvangt of met Walnut een overeenkomst sluit.

1.2.  Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden.

1.3.  Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een aanbieding en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht zullen worden genomen.

1.5.  Algemene voorwaarden die door de deelnemer worden gehanteerd zijn niet van toepassing, ook niet indien zij eerder van toepassing zijn verklaard dan de algemene voorwaarden van Walnut, en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6.  Walnut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7.  Walnut is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met deelnemer gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

1.8.  Walnut is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Deelnemer geeft nu voor alsdan toestemming daarvoor.

1.9.  Iedere communicatie tussen Walnut en de deelnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Walnut opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan.

2. Overeenkomst
2.1.  Alle aanbiedingen en offertes van Walnut zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de deelnemer verstrekte gegevens. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld, waarna het aanbod komt te vervallen en er geen beroep meer op gedaan kan worden.

2.2.  Tussen Walnut en deelnemer komt een overeenkomst tot stand na ondertekening van de opdrachtbevestiging of samenwerking overeenkomst (‘de overeenkomst’).

2.3.  Tevens komt een overeenkomst tot stand indien geen getekende overeenkomst retour is ontvangen, maar door de deelnemer gebruik gemaakt wordt van de applicatie die Walnut aan de deelnemer ter beschikking stelt. Er is sprake van gebruik door de deelnemer indien hij een account aanmaakt of beheert via de applicatie van Walnut.

3. Digitale klantenkaart, voucher, giftcard & ticket
3.1.  De klant van de deelnemer wordt hierna aangeduid als “gebruiker” en is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die digitale klantenkaarten / spaarkaart, vouchers, giftcards of tickets afneemt van de deelnemer.

3.2. De gebruiker kan digitale kaarten in de vorm van klantenkaart / spaarkaart, voucher, giftcard & tickets downloaden na uitgifte door de deelnemer.

3.3.  De deelnemer is vrij in te vullen hoe er gebruik gemaakt wordt van de digitale kaarten.

3.4.  De deelnemer bepaalt welke aanbiedingen in de vorm van vouchers, berichten, giftcards of tickets, Walnut namens hem naar de gebruiker stuurt, met respect voor de huidig geldende privacy- wetgeving en - instellingen van gebruiker. De deelnemer staat in voor de juistheid van aanbieding. Walnut is nimmer aansprakelijk voor foutieve aanbiedingen die door Walnut namens de deelnemer aan gebruikers worden verstuurd, tenzij Walnut opzet of grove schuld verweten kan worden. Walnut is niet aansprakelijk in het voorkomende geval dat de digitale kaart is gehackt, als gevolg waarvan andere aanbiedingen worden verstuurd dan door de deelnemer opgegeven.

3.5.  De deelnemer is verplicht de gebruiker in te laten stemmen met het Privacy Statement alsook deze Algemene Voorwaarden, die door Walnut aan de deelnemer en gebruiker ter beschikking worden gesteld. Walnut is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat bij de deelnemer of gebruiker uit hoofde van het schenden van de privacy. De deelnemer vrijwaart Walnut voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

Walnut gebruikt de gegevens van zowel deelnemers als gebruikers in overeenstemming met de privacywet, haar privacyverklaring (www.walnut.nl/privacy) en haar overeenkomsten die ze met deelnemers heeft.

De door de gebruiker verstrekte gegevens over hun persoon en de gegevens over de door hen uitgevoerde verrichtingen, registreert Walnut in 1 of meerdere bestanden.

Specifiek in het kader van het digitaal kaartgebruik, worden de gegevens gebruikt voor volgende doeleinden:

  1. de relatie tussen deelnemer en gebruiker voorbereiden en beheren.
  2. misbruiken voorkomen.
  3. voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  4. geanonimiseerde statistieken voor intern gebruik opmaken.
  5. onduidelijkheden of betwistingen controleren.

Behoudens verzet van de gebruiker binnen zijn privacy- instellingen, kan Walnut Loyalty, in naam van de deelnemer, hun persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uitgevoerde verrichtingen verwerken voor prospectie en promotie van diensten en producten. Dat betekent dat gegevens van gebruiker, mits zijn uitdrukkelijke toestemming, ook kunnen worden aangewend om hen te contacteren met informatie, reclame of voorstellen op maat.

Meer informatie over de verwerking en uitwisseling van gegevens, alsook omtrent (het uitvoeren van) de rechten van gebruiker (verzet, inzage, verbetering, verwijdering van persoonsgegevens), is te vinden in de Walnut Privacyverklaring (www.walnut.nl/privacy), de link onderaan een Walnut- kaart, email en bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

4. Dashboard
4.1.  De deelnemer heeft toegang tot een online dashboard ter beschikking gesteld door Walnut met een vooraf ingesteld email adres en wachtwoord.

4.2.  De deelnemer kan haar klantenkaart / spaarkaart logo, cover en punten per scan wijzigen. De deelnemer kan de automatische aanbiedingen, status aanbiedingen en extra aanbiedingen aanmaken, wijzigen en in het laatste geval laten versturen naar de klantenkaart houders. Het is de deelnemer verboden aanstootgevende beelden in de ruimste zin des woords op haar klantenkaart of aanbiedingen te gebruiken. Walnut staat de deelnemer niet toe logo’s of andere beeldmerken van derden die beschermd zijn en niet toebehoren aan de deelnemer te gebruiken op haar klantenkaart of aanbiedingen. De deelnemer vrijwaart Walnut voor alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk van intellectueel eigendomsrecht door de deelnemer.

4.3.  Walnut behoudt het recht de toegang tot de applicatie te weigeren. Walnut zal uitdrukkelijk vermelden wat de reden tot weigering betreft.

4.4 De deelnemer is niet toegestaan in de applicatie van Walnut, zich voor te doen als een ander natuurlijk of rechtspersoon dan zichzelf. De deelnemer is vrij haar eigen beleid te bepalen middels de applicatie van Walnut. Echter, de deelnemer is niet gerechtigd voor doorverkoop van de applicatie, de applicatie na te maken, middels deduceren, hacking of andere middelen resulterend tot hetzelfde doel. Walnut geeft geen toestemming en is derhalve niet toegestaan de applicatie en de daaraan gekoppelde diensten van Walnut te kopiëren, na te laten bouwen of anderszins gebruik te maken van het platform dan op een wijze overeengekomen in deze of latere overeenkomsten.

5. Tarieven en facturatie
5.1.  Alle tarieven worden aangeduid in euro’s en zijn exclusief BTW.

5.2.  De tarieven zijn vastgelegd in de overeenkomst.

5.3.  Walnut behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks te wijzigen.

5.4.  De deelnemer is eenmalig het in de overeenkomst genoemde opstart tarief verschuldigd. De deelnemer is maandelijks het overeengekomen licentietarief verschuldigd. Daarnaast is de deelnemer het in de overeenkomst genoemde tarief verschuldigd voor iedere aanbieding die Walnut namens de deelnemer verstuurt en door de gebruiker ingeleverd. De deelnemer is ook het overeengekomen tarief verschuldigd voor iedere uitgezonden cadeaukaart en iedere uitgezonden ticket.

5.5.  Indien Walnut andere werkzaamheden voor de deelnemer uitvoert, dan enkel de werkzaamheden die direct verband houden met het aanbieden van de digitale kaarten en het verstrekken van basis rapportages, zoals het installeren van een kassa- en/of handscanner koppeling, dan worden de daarmee verband houdende kosten afzonderlijk aan de deelnemer doorbelast.

5.6. Walnut factureert de eenmalige kosten van de bovengenoemde tarieven bij ondertekening van de offerte of samenwerking overeenkomst (Of bij gebruik van de applicatie). Walnut factureert de jaarlijkse of maandelijkse licentiekosten bij het opleveren van de applicatie. Daarna zal Walnut, naar gelang de aangegeven termijn op de offerte, factureren aan de deelnemer zolang als de overeenkomst duurt. Additionele werkzaamheden, zoals bedoeld in voornoemd lid, worden separaat aan de deelnemer gefactureerd.

5.7.  De deelnemer dient de factuur na ontvangst te controleren en dient, indien hij de juistheid van de factuur betwist, zulks binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Walnut kenbaar te maken. Na ommekomst van deze termijn vervalt het recht van de deelnemer om tegen de factuur te reclameren.

5.8. Walnut hanteert in alle gevallen een betalingstermijn van 14 dagen.

5.9. De extra kosten per actieve gebruiker zal automatisch in gang treden vanuit het gekozen pakket met de in de offerte benoemde extra kosten.

5.10.  Door het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de deelnemer in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

5.11.  De deelnemer is aan Walnut alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, die Walnut moet maken teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding al dan niet in rechte van de deelnemer te vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,–.

6. Duur, opschorten en beëindigen overeenkomst
6.1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.

6.2.  De overeenkomst is zowel door Walnut als door de deelnemer te eindigen met inachtname van een opzegtermijn van één maand tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.

6.3.  Gedurende de tijd dat de deelnemer in verzuim verkeert, kan hij de overeenkomst met Walnut niet beëindigen.

6.4.  Indien de deelnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit enige met Walnut gesloten overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, mocht voortvloeien of indien Walnut reden heeft om zulks aan te nemen, dan is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Het opschorten van de overeenkomst betekent dat gebruikers gedurende de opschorting geen gebruik kunnen maken van de digitale klantenkaart. Ontbinding van de overeenkomst door Walnut betekent dat gebruikers helemaal geen gebruik meer van de digitale kaarten kunnen maken.

6.5.  In geval van overmacht is Walnut gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan Walnut de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Onder overmacht wordt onder andere verstaan de situatie dat de smartphone applicatie waarvan Walnut gebruik maakt tijdelijk niet beschikbaar is of geheel wordt verwijderd of indien de applicatie niet beschikbaar c.q. bruikbaar is vanwege te late levering door de leverancier van het kassasysteem.

6.6. Ingeval van surséance van betaling of faillissement van de deelnemer, is Walnut gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn.

6.7.  Bij beëindiging van de overeenkomst in alle gevallen zoals in dit artikel is beschreven, ontstaat voor de deelnemer nimmer enig recht op schadevergoeding jegens Walnut. De deelnemer vrijwaart Walnut voorts voor alle aanspraken van derden die hieruit voort mochten vloeien.

7. Aansprakelijkheid
7.1.  Naast alle specifieke beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze algemene voorwaarden zijn genoemd, heeft in algemene zin te gelden dat Walnut niet aansprakelijk is voor enige schade die de deelnemer lijdt, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Walnut.

7.2.  Indien komt vast te staan dat Walnut aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de deelnemer, dan heeft te gelden dat Walnut enkel aansprakelijk is voor directe schade en niet voor enige andere vorm van schade, zoals gevolgschade en indirecte schade.

7.3.  De aansprakelijkheid voor enige schade is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de factuur, die in de maand voor de maand waarin het schadeveroorzakende feit zich voor heeft gedaan is verstuurd, met een maximum van € 500,–.

7.4.  Walnut is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer direct of indirect lijdt als gevolg van de aan de gebruiker verstrekte digitale klantenkaart.

7.5.  Voor het geval Walnut aansprakelijk wordt gesteld door een gebruiker van de deelnemer, om wat voor reden dan ook, dan vrijwaart de deelnemer Walnut hierbij van die aanspraken.

8. Gebruik merknaam
8.1.  De deelnemer mag in haar uitingen gebruik maken van de naam Walnut en van het logo van Walnut, maar dient van Walnut hiervoor wel vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen.

8.2.  Walnut is gerechtigd de naam en het logo van de deelnemer te gebruiken in alle gevallen waarin zij vindt dat dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is.

8.3.  Walnut is gerechtigd in haar (reclame)uitingen de naam van de deelnemer te gebruiken.

9. Content beschikbaarheid
9.1  Binnen het platform heeft de deelnemer de mogelijkheid om content van derden aan te bieden aan haar klanten.
9.2 De beschikbaarheid van de content variert per seizoen en per aanbieder, aan de beschikbaarheid en de betreffende aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleent.
9.3 De deelnemer gaat akkoord met de gepresenteerde inkoop en transactie prijzen zoals ze getoond worden in het dashboard op het moment van afname. 

10. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
10.1.  Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2.  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de gedane aanbiedingen en/of met Walnut gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Walnut.

Update: 01-08-2022