WALN-Logo-Kleur Created with Sketch.

Privacy en gebruiksvoorwaarden

Walnut Loyalty geeft namens deelnemende bedrijven, op basis van een samenwerkings- en dataverwerkersoveréénkomst met deze deelnemende bedrijven, digitale kaarten uit.

Met zo’n digitale kaart spaart u bij elke aankoop bij een deelnemend bedrijf punten of bezoeken, en ontvangt u speciale aanbiedingen en acties die voor u interessant kunnen zijn. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Walnut Loyalty omgaat met uw persoonsgegevens, alsmede wat uw rechten zijn betreffende deze persoonsgegevens Walnut Loyalty, gevestigd aan de Emmastraat 6C te (4811 AG) Breda, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in opdracht van het deelnemend bedrijf, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Walnut verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, op ‘juridische grond’ van ‘gerechtvaardigd belang’, en dit om je de meest optimale, persoonlijke service te verlenen. Hieronder lees je over welk soort gegevens het zoal kan gaan: Om je te IDENTIFICEREN Naam, voornaam, geboortedatum, klantnummer, kenteken Om je (veilig) te CONTACTEREN Telefoonnummer, e-mail.

Maar ook meer technische gegevens zoals identificatiegegevens over de toestellen die je gebruikt (Mac-adres, IP’s, unieke identificatiegegevens van je toestel, enz.).

Om je correct te ADVISEREN en/of BEDIENEN Op basis van bijvoorbeeld gegevens over uw aankopen bij het deelnemende bedrijf, kan Walnut jouw gedrag analyseren en behoeften detecteren.

Op basis van dat profiel kunnen we bijvoorbeeld beter analyseren welke promotie of marketingactie het best bij je past. Het doel van de registratie van uw persoonsgegevens bij Walnut Loyalty is om u te laten deelnemen aan het membership programma van het deelnemende bedrijf en u namens dit bedrijf speciale aanbiedingen en acties te kunnen toesturen. Niet iedereen krijgt jouw gegevens te zien bij Walnut.

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Binnen Walnut worden je persoonsgegevens in principe enkel verwerkt en geraadpleegd door bepaalde diensten waarvan de tussenkomst vereist is voor de levering of de nazorg van diensten.

De personen die je gegevens kunnen raadplegen zijn bovendien gebonden aan een strikte beroepsdiscretie en moeten alle technische voorschriften naleven om de vertrouwelijkheid te verzekeren van je persoonsgegevens, en de veiligheid van de systemen die ze bevatten. Walnut Loyalty zal uw persoonsgegevens niet aan anderen dan het deelnemende bedrijf verstrekken, tenzij Walnut Loyalty op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Walnut Loyalty heeft deze gegevensverwerking aangemeld bij de Authoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u alleen persoonsgegevens aan Walnut Loyalty verstrekken met toestemming van één van uw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen. We slaan je gegevens op in verschillende databases binnen de Europese Unie. Walnut Loyalty heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Als je gegevens worden verwerkt, heb je heel wat rechten. Wanneer Walnut voor een verwerking jou om een toestemming vraagt, dan kun je zelf die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer je maar wilt, binnen je privacy-instellingen. We bewaren je toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je geen nieuwsbrieven of gepersonaliseerde berichten meer wil ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.

1. Je kunt je gegevens inkijken. Wil je inzage in de gegevens die Walnut over jou verwerkt, laat het dan weten. De meeste gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via de link onderaan een Walnut- kaart of email. Als je je recht van inzage uitoefent zal Walnut je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opschoon processen.

2. Je kunt je gegevens laten verbeteren. Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die Walnut over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd die gegevens verbeteren of vervolledigen via de link onderaan een Walnut- kaart of email.

3. Je kunt je gegevens laten verwijderen. Als je vermoedt dat Walnut bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, dan kun je vragen om ze te verwijderen.

4. Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens Ben je het niet eens met de manier waarop Walnut bepaalde gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigd belang, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

5. Je kunt soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt. Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces probeert Walnut op het moment zelf mee te geven. Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun je dit aangeven door in je privacy- instellingen ‘geautomatiseerde marketing’ uit te vinken of door Walnut te contacteren. Zo kun je een tussenkomst van een Walnut-medewerker vragen of laten weten waarom je de beoordeling betwist.

6. Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan Walnut hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, uw privacy-instellingen wilt wijzigen of vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt u:

Uw instellingen opvragen via de link onderaan elke Walnut- communicatie.
contact opnemen met Walnut Loyalty via info@walnutloyalty.com
Walnut Loyalty bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, zolang de digitale kaarten bij ons zijn geregistreerd, zoals bepaald in het doel van bewaring persoonsgegevens.

Als u zich uitschrijft voor een membership of digitale kaart, zullen uw persoonlijke gegevens hierbij permanent verwijderd worden. Nadien kunnen uw gegevens enkel geanonimiseerd gebruikt worden voor interne analyses of rapportages. Inactieve accounts verwijderen we na 5 jaar automatisch. Walnut verwerkt geen publieke gegevens of gegevens van derde partijen. Beelden van camera’s worden (zeer tijdelijk) opgeslagen. Het kan zijn dat Walnut gebruik maakt van camera’s, in en rond de gebouwen van deelnemende bedrijven. Deze beelden worden enkel en alleen gebruikt ter identificatie, om dan onmiddellijk opnieuw consistent en veilig verwijderd te worden.

Op geen enkel moment worden er beelden bewaard of rechtstreeks in verband gebracht met natuurlijke personen. In alle gevallen respecteert Walnut hierbij de algemeen geldende privacywetgeving. Walnut Loyalty behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Elke aanpassing zal worden gepubliceerd op website www.walnutloyalty.com/privacy, en bij het eerstvolgende gebruik van de Walnut dienstverlening.

Als je toch niet tevreden bent over hoe Walnut Loyalty omgaat met je privacy, kan je altijd contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Update: 22 Mei 2018
Update: 12 December 2018, Gebonden Partners inclusief: Datamatch Loyalty (DBF B.V.), Loyalty Lab B.V., Plus12 B.V., TechnoData Systems B.V., Cashdesk B.V., Pos4 B.V., Mr.Winston B.V., Extendas B.V., DiCo GmBH, Leapforce B.V,.

Gebruikers voorwaarden
De digitale producten van Walnut worden door een deelnemend bedrijf aan haar klant aangeboden. 
Walnut Personal B.V. (hierna: Walnut) geeft de kaart enkel ten behoeve van het bedrijf uit. Het deelnemende bedrijf bepaalt hoeveel de klant aan punten/eenheid kan sparen per gedane transactie of bezoek. 
Indien de klant “x” (X, bepaald door de winkelier) punten, bezoeken of andere gedragsregels heeft bereikt, kan de klant een persoonlijke aanbieding van de deelnemende winkelier ontvangen. In andere gevallen bepaalt ook het deelnemend bedrijf de waarde van een eenheid. 
Indien de klant “x” punten heeft gespaard en een aanbieding heeft ontvangen, kan het puntensaldo weer op 0 gezet worden, ongeacht of de klant gebruik heeft gemaakt van de aanbieding. 
Het deelnemende bedrijf kan tussentijds ook aanbiedingen aan de klant versturen, ongeacht het puntensaldo op dat moment. Door het scannen van de digitale kaarten bij een aankoop of bezoek worden activiteiten geregistreerd die kunnen leiden tot verzamelen van punten of aanbieding uitgiftes. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om de klant om hem motiverende redenen extra punten te laten sparen. 
Aanbiedingen die de klant ontvangt zijn beperkt geldig en wel tot de op de aanbieding aangegeven datum. Voor de aanbieding geldt op=op. De deelnemende winkelier is gerechtigd om bij niet-beschikbaarheid van een aanbieding een vervangende aanbieding te doen. 
Daarnaast is de deelnemende winkelier gerechtigd gedane aanbiedingen eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Walnut is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de digitale kaarten en is ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) de aanbiedingen die door het deelnemende bedrijf aan de klant worden gedaan. Walnut en het deelnemende bedrijf zijn voorts nimmer aansprakelijk voor problemen met de applicatie of de digitale kaarten van technische aard, waaronder het ontbreken van een werkende internetverbinding, indien derden op onrechtmatige wijze toegang tot de applicatie of digitale kaarten hebben verkregen (hacken) of indien de smartphone applicatie waar Walnut mee werkt niet langer beschikbaar is. 
De digitale kaarten en de aanbiedingen die door het deelnemende bedrijf aan de klant worden gedaan zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en zijn gekoppeld aan de naam en het e-mail adres van de klant. Voor de wijze waarop Walnut met deze gegevens omgaan verwijst Walnut naar haar privacyreglement hierboven. De digitale kaarten en de aanbiedingen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet om- of ingeruild worden voor andere producten of diensten. 
De digitale kaarten worden door het deelnemende bedrijf kosteloos aan de klant ter beschikking gesteld. Voor het ontvangen van de aanbiedingen van het deelnemende bedrijf worden eveneens geen kosten in rekening gebracht. Walnut en het bedrijf behouden zich het recht voor de digitale kaarten in te trekken of de voorwaarden waaronder de kaarten worden verstrekt eenzijdig te wijzigen. 
Klanten die naar het redelijk oordeel van Walnut of het deelnemende bedrijf misbruik maken van de digitale kaarten en aanbiedingen kunnen van verdere deelname worden uitgesloten. Op elke aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Walnut of het deelnemend bedrijf.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over de klantenkaart, een ontvangen aanbieding of anderszins, neem dan contact op met Walnut door een e-mail te sturen naar info@walnutloyalty.com. 
Door het aanvragen van de digitale kaarten verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden en het privacyreglement.

Tickets voorwaarden
In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Walnut Personal B.V.. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Definities 
1.1 Evenementen organisator: partij die een Evenement organiseert en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt. 
1.2 Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals. 
1.3 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de Ticketshop. 
1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik van de Ticketshop; 
1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. 
1.6 Servicekosten: de kosten die Walnut Personal B.V. in rekening brengt bij Gebruiker voor het gebruik van de Ticketshop. 
1.7 Ticket: toegangsbewijs voor een Evenement. 
1.8 Ticketshop: de dienst van Walnut Personal B.V. die het mogelijk maakt voor Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Evenementen organisatoren. 
1.9 Walnut Personal B.V.: de vennootschap onder firma Walnut Personal B.V. kantoorhoudende aan de Emmastraat 6C, 4811AG Breda, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57473005, NL8525.95.451.B01

2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketshop maakt. 
2.2 De door Walnut Personal B.V. opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker. 
2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

3. Gebruik van de Ticketshop 
3.1 De Ticketshop biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij een Evenement organisator een Ticket aan te schaffen. Walnut Personal B.V. verzorgt dus alleen het bestelproces van de Tickets. De overeenkomst tot koop van de Tickets komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Evenementen organisator. Walnut Personal B.V. handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Evenementen organisator geen bemoeienis. Deze Gebruikersvoorwaarden zien dan ook alleen op de overeenkomst tussen Walnut Personal B.V. en de Gebruiker tot het gebruik van de Ticketshop. 
3.2 Walnut Personal B.V. wijst de Gebruiker er op dat de Evenementen organisator de wettelijke verplichting heeft om erop toe te zien dat de Tickets beantwoorden aan de tussen Gebruiker en de betreffende Evenementen organisator gesloten koopovereenkomst. 
3.3 Indien de Gebruiker een Ticket wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het verlenen van de Ticketshop. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is. 
3.4 Binnen het bestelproces wordt aan de Gebruiker de mogelijkheid geboden om aanpassingen door te voeren in de eerder door hem opgegeven informatie. 
3.5 Indien de Gebruiker met behulp van de Ticketshop een Ticket heeft aangeschaft bij een Evenementen organisator, kan de Gebruiker het Ticket downloaden via de ontvangen email. De Gebruiker ontvangt na maximaal 30 minuten een bevestiging dat hij het Ticket heeft aangeschaft via het door hem opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging biedt de Gebruiker tevens de mogelijkheid het Ticket op de smartphone op te slaan of te printen. 
3.6 De informatie omtrent de bestelling en het downloaden door de Gebruiker van een Ticket, zoals onder meer bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 wordt door Walnut Personal B.V. bewaard. 
3.7 Indien de Gebruiker klachten heeft ten aanzien van het gebruik van de Ticketshop, bijvoorbeeld doordat er met betrekking tot de werking van de Ticketshop problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met Walnut Personal B.V. via info@walnutloyalty.com of www.walnutloyalty.com. Walnut Personal B.V. zal per e-mail reageren op de door de Gebruiker ingestuurde klacht, op het door Gebruiker aangegeven e-mailadres. 
3.8 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenement organisatoren van toepassing kunnen zijn. Zoals vermeld in artikel 3.1, is Walnut Personal B.V. niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden. 
3.9 Walnut Personal B.V. wijst Gebruiker er op dat de Ticketshop betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p sub e BW zodat Gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. Ook indien de Ticketshop geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de dienst ten aanzien van de Ticketshop direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 6:230m lid 1 sub k BW en 6:230p sub d BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 
3.10 De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementen organisator en niet van Walnut Personal B.V.. Walnut Personal B.V. heeft hier geen invloed op en geen bemoeienis met deze informatie en kan de juistheid van de informatie dus niet garanderen. Walnut Personal B.V. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van Evenementen organisators. Tevens accepteert Walnut Personal B.V. geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt. 
3.11 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door een instantie die door Walnut Personal B.V. wordt geaccepteerd.

4. Garanties en vrijwaringen 
4.1 Gebruiker aanvaardt dat de Ticketshop alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de Ticketshop op het moment van gebruik (“as is”). Walnut Personal B.V. sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Ticketshop. 
4.2 Gebruiker vrijwaart Walnut Personal B.V. voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Ticketshop verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn. 
4.3 Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Ticketshop (i) geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de Ticketshop beoogde handelingen teweegbrengen en/of (ii) geen applicaties zal gebruiken die de Ticketshop monitoren en/of kopiëren.

5. Betaling 
5.1 Gebruiker betaalt voor de Ticket de door de Evenementen organisator bepaalde prijzen zoals vermeld in de Ticketshop. Voor het gebruik van de Ticketshop, waaronder het verrichten van de betalingstransactie, worden Servicekosten gerekend. De Servicekosten zijn aanvullend op de door de Evenementen organisator voor een Ticket vastgestelde prijs verschuldigd. 
5.2 De Servicekosten gelden als vergoeding voor het gebruik van de Ticketshop door Gebruiker en worden berekend per verkocht Ticket en per transactie. Deze Servicekosten worden direct door Walnut Personal B.V. aan de Gebruiker in rekening gebracht. Alle bedragen staan gespecificeerd in de Ticketshop en zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend. 
5.3 Walnut Personal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Walnut Personal B.V. Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt Walnut Personal B.V. geen terugbetaling van Tickets. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Walnut Personal B.V. naar de Evenementen organisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket. 
5.4 Indien de Evenementen organisator heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, betreft dit nimmer de Servicekosten. Gebruiker kan de Servicekosten alleen geretourneerd krijgen onder de in artikel 9.2 bepaalde voorwaarden.

6. Onderbreking Ticketshop 
6.1 Walnut Personal B.V. garandeert niet dat de Ticketshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Walnut Personal B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Ticketshop. 
6.2 Walnut Personal B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de Ticketshop (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Ticketshop. 
6.3 Walnut Personal B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Ticketshop aan te brengen.

7. Intellectuele Eigendomsrechten 
7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Ticketshop, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Walnut Personal B.V., haar licentiegevers en/of de Evenementen organisators. 
7.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Ticketshop is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Walnut Personal B.V., haar licentiegevers en/of Evenementen organisators, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Walnut Personal B.V., haar licentiegever(s) en/of de Evenementen organisators Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

8. Privacy 
8.1 Tijdens het gebruik van de Ticketshop, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Walnut Personal B.V. verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Walnut Personal B.V. hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

9. Aansprakelijkheid 
9.1 Walnut Personal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Ticketshop dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 
9.2 Voor zover Walnut Personal B.V. ondanks het bepaalde in artikel 9.1 wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in artikel 9.1, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de Ticketshop in rekening gebrachte Servicekosten. 
9.3 Gebruiker vrijwaart Walnut Personal B.V. voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de Ticketshop en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden. 
9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Walnut Personal B.V. beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Walnut Personal B.V. voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Walnut Personal B.V. (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

10. Opzegging, ontbinding en annuleringsverzekering 
10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de Ticketshop mogelijk. 
10.2 Walnut Personal B.V. biedt via de Ticketshop aan Gebruikers de mogelijkheid om met een verzekeraar een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze annuleringsverzekering komt tot stand tussen de Gebruiker en de verzekeraar onder de door verzekeraar vastgestelde voorwaarden. Walnut Personal B.V. accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid. 
10.3 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden. 
10.4 De door Ticketshop voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 
10.5 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft het Walnut Personal B.V. het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien: a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen; b. Gebruiker naar mening van Walnut Personal B.V., fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Walnut Personal B.V. anderszins onregelmatigheden constateert.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Ticketshop is Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en Walnut Personal B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en Walnut Personal B.V., zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam 
11.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Walnut Personal B.V. aan het overblijvende gedeelte gebonden. Walnut Personal B.V. zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Update: 31-12-2018